© Asher Svidensky

Пипл ин Нийд нь 2009 оноос хойш Монгол Улсад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа олон улс оронд салбартай Төрийн бус байгууллага юм. Бидний хэрэгжүүлж байгаа үйл хэрэг нь Монгол улсын иргэний нийгмийн байгууллагууд нь хүчирхэг, хүний эрхийг дээдэлсэн, өөрчлөлт, тэгш боломжийг нийгмийн хөдөлгөгч хүч болоход нь туслах зорилготой. ПИН нь гамшгийн үед яаралтай тусламж үзүүлэхээс гадна хоршоо, иргэний нийгмийн байгууллага, орон нутгийн удирдлагын чадавхийг бэхжүүлэх, иргэдийн тогтвортой амьжиргааг дэмжих, орчны бохирдлын хор уршигийг хэрхэн бууруулах чиглэлээр төсөл хөтөлбөрүүдээ хэрэгжүүлдэг.

Бүтэн текст Текст багасгах

Мэдээ

More

Бид хаана тусламж үзүүлдэг бэ