Нийтлэлүүд

Нийтлэлүүд

Нийтлэл тайлан хайх

Ангиллын дагуу

Гарчгийн дагуу, тэмдэглэгээ

Ковид 19-ийн эсрэг арга хэмжээний Монгол улсын нийгэм, эдийн засагт дах нөлөөллийн түргэвчилсэн үнэлгээ/ МонголCOVID-19: Rapid Assessment of the Socio-economic Impacts in Mongolia

ПИН ОУТББ, Хөгжлийн шийдэл ТББ People in Need with Development Solutions

Монгол улсын хүн амын зарим бүлэгт КОВИД 19-ийн хөл хорио нь маш хүндээр тусч нийгэм-эдийн засгийн байдал нь сүйдэж байна. Энэхүү тайлан нь айл өрх, жижиг бизнес эрхлэгчдэд тулгарч байгаа зарим...

Албан бус салбарт КОВИД 19-ийн нөлөөлөл/ COVID-19: Impact on the Informal Sector

Хөгжлийн шийдэл/ Пипл ин Нийд Development Solutions / People in Need

Пипл ин Нийдийн дэмжлэгтэйгээр Хөгжлийн шийдэл ТББ нь албан бус салбарт бичил бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд КОВИД 19 цар тахлын нөлөө хэр хүнд тусч байгаа талаар 2020 оны 4 сарын 27-оос 5...

Mongolia Household Economy Assesment ENG