Нийтлэлүүд

Нийтлэлүүд

Нийтлэл тайлан хайх

Ангиллын дагуу

Гарчгийн дагуу, тэмдэглэгээ

IN-DEPTH ASSESSMENT OF AGRI-FOOD AND BEVERAGE SECTOR IN MONGOLIA

An in-depth assessment of the Agri-food and beverage sector was developed by Business Meridian Consulting LLC funded by the Development Solution NGO.

Mongolia’s Agriculture and Food sector contributes 13% of the GDP and 30% of its employment, but greenhouse gasses and waste emissions from the same sector have a significant negative...

Хөдөө аж ахуй, хүнс, ус ундаа үйлдвэрлэлийн салбарын нарийвчилсан судалгаа

Хөдөө аж ахуй, хүнс, ус ундаа үйлдвэрлэлийн салбарын нарийвчилсан судалгааг Хөгжлийн Шийдэл ТББ-ийн захиалгаар Бизнес Меридиан Консалтинг ХХК-н судалгааны баг гүйцэтгэв.

Монгол Улсын хөдөө аж ахуй, хүнсний салбар нь улсын нийт ДНБ-ний 13 хувь, хөдөлмөр эрхлэлтийн 30 хувийг бүрдүүлдэг хэдий ч хүлэмжийн хийн ялгарал, хог хаягдал зэргээрээ байгаль орчинд ихээхэн сөрөг...

Ковид 19-ийн эсрэг арга хэмжээний Монгол улсын нийгэм, эдийн засагт дах нөлөөллийн түргэвчилсэн үнэлгээ/ МонголCOVID-19: Rapid Assessment of the Socio-economic Impacts in Mongolia

ПИН ОУТББ, Хөгжлийн шийдэл ТББ People in Need with Development Solutions

Монгол улсын хүн амын зарим бүлэгт КОВИД 19-ийн хөл хорио нь маш хүндээр тусч нийгэм-эдийн засгийн байдал нь сүйдэж байна. Энэхүү тайлан нь айл өрх, жижиг бизнес эрхлэгчдэд тулгарч байгаа зарим...

Албан бус салбарт КОВИД 19-ийн нөлөөлөл/ COVID-19: Impact on the Informal Sector

Хөгжлийн шийдэл/ Пипл ин Нийд Development Solutions / People in Need

Пипл ин Нийдийн дэмжлэгтэйгээр Хөгжлийн шийдэл ТББ нь албан бус салбарт бичил бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд КОВИД 19 цар тахлын нөлөө хэр хүнд тусч байгаа талаар 2020 оны 4 сарын 27-оос 5...

Mongolia Household Economy Assesment ENG

“Support of basic needs and livelihood protection of vulnerable dzud-affected herder households in Dornod province, Mongolia” Basic Findings from Post-Distribution Monitoring

In the winter of 2016/2017, Mongolia was hit by a severe winter dzud for the second year in a row. 65,000 households were affected, with at least 20,000 more considered at risk, in 17 provinces of...

Formative research on various existing international green/eco-labelling schemes

People in Need Mongolia Organic Services GmbH

The study analyzes Eco-labelling schemes with a focus on ‘Environmental Labelling’, ‘Management Systems’, and ‘Environmental, Social, Governance’ (ESG) schemes....