ПИН Монгол Улсад

ПИН Монгол Улсад

© Foto: PIN Archive

ПИПЛ ИН НИЙД ОУТББ

Төв Европын орнуудад нийгмийн тогтолцоо солигдож байсан тэр үед гадаад улс орнуудаас зөрчил, мөргөлдөөн, байгалийн гамшгийн сурвалжлага бэлтгэдэг байсан Чехийн сэтгүүлчид болон сайн дурын ажилтнууд нөхцөл байдлыг зөвхөн мэдээлэхээс гадна эдгээр улс орнуудад тусламж зайлшгүй хэрэгтэй гэж ойлгон Пипл ин Нийд (ПИН) төрийн бус байгууллагыг 1992 онд үүсгэн байгуулсан юм. Улмаар хүмүүнлэгийн яаралтай тусламж үзүүлэх бүс нутгуудаа өргөжүүлэн дэлхий дахинд хүний эрхийн үзэл баримтлалыг үйл хэргээрээ сурталчлан таниулсаар байна. ПИН байгуулагдсан цагаасаа хойш өнөөг хүртэл үйл ажиллагааны хүрээгээ тэлж Төв Европын хамгийн том төрийн бус байгууллагуудын нэг болоод байна. Хожим хүмүүнлэгийн тусламж ба хүний эрхийн асуудлуудаас гадна боловсролын салбар болон нийгмээс тусгаарлагдсан бүлгийнхэнд анхаарал хандуулах болсон. Өнөөдөр манай байгууллага Монгол Улсаас гадна дэлхийн 24 оронд үйл ажиллагаагаа явуулж, хүмүүнлэгийн ба хөгжлийн туслалцаа үзүүлэх, хүний эрх ба ардчиллын үнэт зүйлсийг сурталчлах, нийгэм, боловсрол, мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна.


ПИПЛ ИН НИЙД МОНГОЛД

Чех улсад төвтэй Пипл ин Нийд (ПИН) ОУТББ нь 2009 оны зудад нэрвэгдсэн малчдад яаралтай тусламж үзүүлсэн нь Монголд хэрэгжүүлсэн анхны төсөл байв. Хүний амь нас, аюулгүй байдлыг хамгаалах, иргэний нийгмийг чадавхижуулах, тогтвортой амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрөө Монгол улсад ч хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзэн ПИН 2011 оноос салбараа байгуулан тогтмол үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Өдгөө байгалийн гамшигт нэрвэгдсэн иргэдэд тусламж үзүүлэхээс гадна тогтвортой амьжиргааг дэмжих, хоршоо, иргэний нийгмийн байгууллагууд ба төрийн албаныхны чадавхийг нэмэгдүүлэх, дээд боловсролыг дэмжих, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах болон орчны бохирдлын тухай иргэдийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх чиглэлээр 20 гаруй төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлээд байна.


Хүмүүнлэгийн яаралтай тусламж үзүүлэх, нөхөн сэргээх 

ПИН-ийн зүгээс гамшгийн бэлэн байдлыг өндөр түвшинд хангах чиглэлээр хувь нэмрээ оруулж байна. 


Уур амьсгалын өөрчлөлтийг тэсвэрлэх8 байгаль орчны бохирдлыг бууруулах

Ууур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчны доройтолд өртөмтгий хүмүүсийн гамшгийг даван туулах чадавхыг сайжруулахын зэрэгцээ байгальд ээлтэй өсөлт дэвшжилт, ногоон хөгжил, тойрог эдийн засгийн зарчмуудад нийцсэн шийдлээс гадна хүлэмжийн хий ялгаралтыг бууруулах, нүүрстөрөгчийг агаар мандлаас зайлуулж нөөц бэлтгэх хувилбараар аль болох олон шийдэл гаргахыг хичээх явдал юм. 

Иргэний нийгэм ба хүртээмжтэй засаглал

ПИН орон нутгийн оролцогчдыг чадавхжуулах амлалт үүргийнхээ хүрээнд Монгол дахь зорилтот бүлгүүдэд төвлөрч нийгэм, эдийн засаг, ардчиллын хөгжилд гол үүрэг гүйцэтгэхэд нь иргэний нийгэмд дэмжлэг үзүүлж байна.


Бүтэн текст Текст багасгах