Монгол Улсын хүнс, ус, ундаа үйлдвэрлэлийн салбарт “Эко тэмдэг, ногоон баталгаажуулалтын схем” боловсруулах ажлын анхны ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Нийтэлсэн 2023 оны 6-р сарын 7 Унших цаг 2 минут
Европын Холбооны СВИЧ-Эйшиа хөтөлбөрийн санхүүжилтээр Пипл ин Нийд ОУТББ, Монголын Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо ТББ, Хөгжлийн Шийдэл ТББ болон Каритас Чех Репаблик ОУТББ-ууд хамтран хэрэгжүүлж буй “Эдийн засгийн ногоон шилжилт” (Switching on the Green Economy) төслийн хүрээнд Эко тэмдэг, ногоон баталгаажуулалтын схем” боловсруулах ажил эхэллээ.
© Foto: ПИН

Европын Холбооны СВИЧ-Эйшиа хөтөлбөрийн санхүүжилтээр Пипл ин Нийд ОУТББ, Монголын Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо ТББ, Хөгжлийн Шийдэл ТББ болон Каритас Чех Репаблик ОУТББ-ууд хамтран хэрэгжүүлж буй “Эдийн засгийн ногоон шилжилт” (Switching on the Green Economy) төслийн хүрээнд Эко тэмдэг, ногоон баталгаажуулалтын схем” боловсруулах ажил эхэллээ.

Улаанбаатар хот 

Европын Холбооны СВИЧ-Эйшиа хөтөлбөрийн санхүүжилтээр Пипл ин Нийд ОУТББ, Монголын Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо ТББ, Хөгжлийн Шийдэл ТББ болон Каритас Чех Репаблик ОУТББ-ууд хамтран хэрэгжүүлж буй “Эдийн засгийн ногоон шилжилт” (Switching on the Green Economy) төслийн хүрээнд Эко тэмдэг, ногоон баталгаажуулалтын схем” боловсруулах ажил эхэллээ.

Үүнтэй холбогдуулан хэлэлцүүлгүүд зохион байгуулсан бөгөөд үр дүнд нь оролцогч талуудын санал, зөвлөмжийг тусган боловсруулсан стандартыг эрх бүхий газруудаар батлуулан, амьдралд нэвтрүүлж хүрээлэн байгаа орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, хүний эрүүл мэнд, нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах бичиг баримт болгон батлуулахаар зорьж байна.

Энэхүү ажил нь улсын хэмжээнд тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг суурь болгосон “Эко тэмдэг, ногоон баталгаажуулалтын схем” боловсруулах анхны ажил бөгөөд төслийн үр дүнд тогтвортой хөгжлийн холбогдох зорилтуудыг хангахад чиглэсэн байгаль орчин, засаглал, нийгмийн хэмжүүр бүхий хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж буйг батлах баталгаажуулалтын схем, тэмдэг, стандарт, шалгуур үзүүлэлтүүд, онооны систем болон хэрэгжүүлэлтийн гарын авлага боловсруулагдаж байна. Тус ажлыг МОНСЕРТФ ХХК шалгаран гүйцэтгэж байна.

Стандартын шалгуур нь 4 хэсэгтэй бөгөөд үйлдвэрлэлийн түвшинд байгаль орчин, хүнсний аюулгүй байдал, нийгэм, засаглалын үзүүлэлтүүдийг, бүтээгдэхүүний (ус, ундаа) түвшинд байгаль орчин болон хүнсний аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийг багтаасан “Эко тэмдэг, ногоон баталгаажуулалтын схем” боловсруулах анхны ажлын цахим хэлэлцүүлэг болж байна. Хэлэлцүүлэгт чиглэлийн яамдын хамаарал бүхий мэргэжилтэнүүд, хүнс, ус ундаа үйлдвэрлэлийн салбарын бичил, жижиг, дунд үйлдвэрлэгч (БЖДҮ),-ийн төлөөлөл, стандарт хэмжил зүйн мэргэжилтэнүүд, банкны төлөөлөлүүд оролцож байна. Тэд анхны тогтвортой хөгжлийн холбогдох зорилтуудыг хангахад чиглэсэн байгаль орчин, засаглал, нийгмийн хэмжүүр бүхий хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж буйг батлах баталгаажуулалтын схем, тэмдэг, стандарт, шалгуур үзүүлэлтүүд, онооны системсанал хүсэлтээ илэрхийлэн хувь нэмрээ оруулж байна.

“Эдийн засгийн ногоон шилжилт” (Switching on the Green Economy) төслийн хүрээнд Монгол Улсын хүнс, ус ундаа үйлдвэрлэлийн салбарын бичил, жижиг, дунд үйлдвэрлэгч (БЖДҮ), борлуулагч, хэрэглэгч нарыг байгальд ээлтэй үйлдвэрлэл болон хэрэглээ, ногоон дадал хэвшилтэй болоход нь шаардлагатай мэдээлэл, аргачлалаар хангах, улмаар зах зээлд суурилсан эко тэмдгийг нэвтрүүлж, ногоон санхүүжилтийн эх үүсвэртэй болгох, тойрог эдийн засагт (ТЭЗ) шилжихэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилготой юм.

* * *

Европын Холбооны Switch Asia (Свич Эйшиа) хөтөлбөр:

Энэхүү хөтөлбөр нь Азийн орнуудын нүүрстөрөгч болон хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах, байгалийн нөөцийг ариг гамтай ашиглах замаар тойрог эдийн засагт шилжихэд нь дэмжлэг үзүүлэхийн зэрэгцээ Ази дахь тогтвортой үйлдвэрлэл болон хэрэглээний хэв маягийг дэмжих, Ази, Европын хоорондох нийлүүлэлтийн сүлжээг илүү ногоон болгох зорилготойгоор хэрэгждэг.

Холбоо барих:

Хэвлэл мэдээлэлтэй холбоотой мэдээлэл авахыг хүсвэл Мэдээлэл харилцааны менежер П.Тинатай, төсөлтэй холбоотой мэдээлэл авахыг хүсвэл төслийн менежер Г. Лхагвасүрэнтэй холбогдоно уу.

tina.puntsag@peopleinneed.net,

lkhagvasuren.galbadrakh@peopleinneed.net

Autor: П. Тина, Мэдээлэл харилцааны мэргэжилтэн, Пипл ни Нийд ОУТББ

Холбоотой нийтлэлүүд