Күүкис (Cookies)

Күүкис (Cookies)

Күүкис гэж юу вэ?
Күүкис гэдэг нь вэб серверээс вэб хөтөч рүү илгээгдсэн мэдээллийн багцийг хэлэх бөгөөд үүнийг хэрэглэгчийн компьютерт хадгалагдана. Хэрэглэгч дахин нөгөө серверт нэвтрэсэн үед хөтөч нь уг мэдээллийг сервер рүү буцааж илгээдэг. Күүкис нь тус тусдаа хэрэглэгчдийг таних бөгөөд хэрэглэгчийн хувийн сонирхолын дагуу тохиргоо гэх мэтийг хянаж байдаг тул вэб ашиглах явдлыг илүү хялбар болгодог.
Күүкис гэдэг нь тодорхой хэрэглэгчийн вэбийн функцийг хангаж өгдөг хэрэгсэл юм. Өмнө нь зочилсон вэбсайт нь күүкийг ашиглан хэрэглэгчийн банкин дахь үйл ажиллагаа эсвэл түүний интернет банкин дахь үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг хадгалах боломжтой бөгөөд ингэснээр тодорхой хэрэглэгчийн тодорхой сонирхлыг аажмаар олж мэдэх болно. Күүкис-г гуравдагч этгээд хэрэглэгч хэн болохыг нь тодорхойлохын тулд яасан ч ашиглаж болохгүй.
Күүкис гэх мэдээллийг дараа нь зорилтот зар сурталчилгаа, зочдын зан байдал төлөвийн статистик үнэлгээ зэрэгт ашиглаж болно.

1.

Прага хотын хотын шүүхийн сангийн бүртгэлд Хэсэг O, Баримт 119, ID No: 25755277 дугартай, Шафарикова 635/24, 120 00, Прага хаягтай Чловек в тисни гэх байгууллагын харилцах хаяг: marek.vozka@clovekvtisni.cz, Хувийн мэдээлэл хариуцах ажилтны имейл хаягr: dpo@clovekvtisni.cz Энэхүү вэб хуудсыг ажиллуулaхдаа дараах зорилгоор күүкис мэдээлийг ашигладаг болно:
 • вэбсайтын хөдөлгөөнийг хянах, вэбсайт дахь хандалтын статистик мэдээллийг бүртгэх, хандаж буй зочдын зан араншингийн талаархи мэдээллийг үүсгэх;
 • вэбсайтын үйл ажиллагаа

2.

Нэг дэх хэсэгт дурдсан зорилгоор күүкис мэдээлийг цуглуулах явдалыг хуюийн мэдээлэл ашиглахад тооцож болно.
Хувийн мэдээллийг ашиглаж хэрэглэхдээ дараах хуулийн үндэслэлтэй байдаг.
• Европын Парламентын болон  хувь хүмүүсийн мэдээллийг хамгаалах, эдгээр мэдээллийг чөлөөтэй шилжүүлэх асуудлыг зохицуулсан Зөвлөлийн 2016/679 журмын 6 (1) (f) зүйл заалтын болон 95/46 / ЕХ-ны зааврыг хүчингүй болгох (Мэдээллийг хамгаалах ерөнхий журам) ("МХЕЖ" эсвэл "журам") дагуу хувийн мэдээлийн талаархи техникийн болон шинжилгээ дүгнэлт хийх зорилготойгоор күүкис мэдээллийг Хянагчийн хууль журмын дагуу хувийн мэдээллийг хадгалах.
• таны өгсөн зөвшөөрөл нь күүкис мэдээллийг зар сурталчилгаанд зориулан ашиглах хууль ёсны үндэслэл болдог. Та зөвшөөрсөнөөр өөрийн вэб хөтөчийг маркетингийн күүкис мэдээлийн төрөл тус бүрээр доор жагсаасан хугацааг тохируулахыг зөвшөөрч байгаа гэсэн үг. Та вэб хөтчийнхөө тохиргоог өөрчлөснөөр хүссэн үедээ маркетингийн зорилгоор күүкис цуглуулах зөвшөөрлийг цуцлах боломжтой.

3.

Вэбсайтыг хэрэглэгчийн зан байдал төлөвийн талаарх мэдээллийг цуглуулахыг зөвшөөрөхгүйгээр ашиглаж болно - энэ горимыг вэб хөтөчийн тохиргоо дотор тохируулж болно эсвэл журмын 21-р зүйлд заасны хувийн мэдээлэл цуглуулахыг эсэргүүцсэн имейл захидалаа  хянагч руу mail@clovekvtisni.cz хаягаар имэйл илгээж болно. Таны эсэргүүцлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор яаралтай судлана. Веб сайтын ажиллагааг хангахад шаардагдах мэдээллийг тухайн сайтын үйл ажиллагаанд шаардлагатай хугацаанд л хадгалах болно.

4.

Хэрэв та вэбсайтыг ажиллуулахад шаардлагатай техникийн күүкис мэдээллийг ашиглахыг эсэргүүцэж байгаа бол энэ тохиолдолд вэбсайтын бүрэн бүтэн байдал, нийцтэй байдлыг баталгаажуулах боломжгүй.

5.

Вэб сайтын хандалтыг хэмжих, вэб сайтад хандах зочдын хандлага, зан төлөвийн талаархи статистик мэдээллийг цуглуулах зорилгоор цуглуулсан күүкис мэдээлэл нь нарийн төвөгтэй, хуурамч хэлбэрээр тооцогддог ерөнхийдөө, ингэснээр хувь хүмүүсийг танихад ихээхэн мэргэжлийн өндөр ур чадвар хүчин чармайлтыг шаарддаг.

6.

Күүкис мэдээллийг доорхи төрөл бүрээр нь тодорхой хугацаанд хадгалдаг.

7.

Цуглуулсан күүкис мэдээллийг дараахи байгууллагууд ашигладаг:
 • АНУ, КА 94043, Амфитеатр Парквэй 1600 хаягтай Гуугл компаний Гуугл Аналтикс Прлвайдер (Google Analytics Provider, operated by Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA);
 • АНУ, Калифорн, Сан Францискод байрлах Аутоматик – Ворд Пресс.комын ажиллуулдаг Вэб Солюшн Провайдер (A Web Solution Provider run by Automattic, Inc. - WordPress.com, based in San Francisco, California, USA)
 • Ирланд,  Дублин D02 X525, Гранд канал харбор, Гранд канал скуэ 4д байрлах Фейсбук Ирланд Лимитэд (Facebook Ireland Limited, based at 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, D02 X525, Ireland)
 • АНУ, Санивейл, Линкенин Корпораци (LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA)
 • No 26168685 дугаартай Сезнам чехийн компани (Seznam.cz, a.s., ID No 26168685).

8.

Дээр дурдсан платформ  (процессорууд) күүкис мэдээллийг өөрсдийн үйлчилгээний нөхцөлийн дагуу зохицуулдаг бөгөөд та энэ талаар дараахи линкээс үзэж болно:

9.

Журмын дагуу та дараах эрхтэй:
 • хувийн мэдээллээ ашиглаж байгаа эсэхийг хянагчаас асуух, эсвэл хуулбарыг нь хүсэх,
 • Хянагчаас эдгээр мэдээлэлд хандах хүсэлт гаргаж мэдээллээ шинэчлэх,  засварлах эсвэл хэрэглээг хязгаарлах,
 • Хүссэн үедээ татгалзах (хэрэв зөвшөөрөл дээр үндэслэсэн бол), жишээлбэл, Хянагчид имейл эсвэл захидал илгээх хэлбэрээр,
 • Хувийн мэдээллийг устгахыг хүсэх - хэрэв устгал нь холбогдох хууль тогтоомж, хянагчийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчөөгүй бол таны мэдээллийг устгах болно,
 • хувийн мэдээллийг зөвшөөрөлтэйгээр ашиглаж байгаа тохиолдолд эдгээр мэдээллийг дамжуулахыг хүсэх,
 • хувийн мэдээллийг хэрэглээ нь эргэлзээ үүсгэж байгаа тохиолдолд Хянагч эсвэл Хувийн мэдээллийг хамгаалах газар болн шүүхэд хандах.

10.

Манай веб хуудаснаас Хянагч дараах мэдээллийг цуглуулдаг:
Төрөл Зорилго Хугацаа Мэдээлэл авсан
Судалгааны  Google Analytics ашиглан хандагчийн зан төлөвийн талаарх мэдээллийг явуулдаг. Хандалт хийснээс 2 жилийн туршид google-analytics.com Opt-out from Google Analytics cookies
Судалгааны Google Analytics ашиглан хандагчийн зан төлөвийн талаарх мэдээллийг явуулдаг. 1 сараас 2 жил хүртэл google-analytics.com Opt-out from Google Analytics cookies
Маркетинг Google Analytics ашиглан хандагчийн зан төлөвийн талаарх мэдээллийг явуулдаг. Хандалт үүссэний дараа google-analytics.com Opt-out from Google Analytics cookies
Маркетинг Бид вэбийн тодорхой хэсгийг тохируулах, тест хийхдээ Google, Inc-ийн Google Optimiz дээрх күүкис хэрэгслийг ашигладаг. Энэхүү технологийн тусламжтайгаар бид танд тусгайлан зориулсан вэбсайтыг хувийн байдлаар тохируулах боломжтой бөгөөд ингэснээр ийм хувийн тохиргоо нь веб дээр мэдээлэл хайх, хайхад хялбар эсэхийг судалдаг.   google.com Opt-out from Google Optimize cookies
       
Маркетинг Бид Facebook-ээс күүкис хэрэгслийг ашигладаг. Энэхүү компанийн күүкисийн нэргүй тодорхойлогчийг ашигласнаар та Facebook дээр бидний зохисгүй зар сурталчилгааг бага харах, мөн магадгүй таны сонирхлыг татах сонирхолтой хэсгийг бид үзэх боломжоор илүү хангадаг. 3 сар facebook.com Opt-out from Facebook cookies
       
Маркетинг facebook Хандалт үүссэний дараа facebook.com Opt-out from Facebook cookies
       
Маркетинг  Google Adwords ашиглан зар сурталчилгаа явуулах Хандалт үүссэний дараа google.com

Күүкиc мэдээллийг хэрхэн идэвхгүй болгох вэ?
Күүкис хэрэглээг интернетийн хөтөч ашиглан тохируулж болно. Ихэнх хөтөч нь күүкcийг анхдагч хэлбэрээр автоматаар хүлээн авдаг. Та күүкcиг вэб хөтчөө ашиглан идэвхгүй болгож эсвэл зөвхөн тодорхой күүкcиг идэвхжүүлж болно.
Та дараах вэбсайтуудаас хөтчийн талаар болон күүксийн тохиргоог хэрхэн тохируулах талаар дараах сайтаас авах боломжтой: Күүкис мэдээллийг зохицуулах аргыг дараах линкээс үзэж болно: http://www.youronlinechoices.com/en эсвэл  https://jobsupportscookies.com/gdpr-in-properties