Ковид 19-ийн эсрэг арга хэмжээний Монгол улсын нийгэм, эдийн засагт дах нөлөөллийн түргэвчилсэн үнэлгээ/ МонголCOVID-19: Rapid Assessment of the Socio-economic Impacts in Mongolia

ПИН ОУТББ, Хөгжлийн шийдэл ТББ People in Need with Development Solutions

Монгол улсын хүн амын зарим бүлэгт КОВИД 19-ийн хөл хорио нь маш хүндээр тусч нийгэм-эдийн засгийн байдал нь сүйдэж байна. Энэхүү тайлан нь айл өрх, жижиг бизнес эрхлэгчдэд тулгарч байгаа зарим бэрхшээлийг онцлох зорилготой юм.

In Mongolia socio-economic impacts from the COVID19 prevention measures have been devastating for families and businesses. This report aims to highlight some of the challenges facing families and small business owners.

Татах