Хувийн мэдээллийг ашиглахад зөвшөөрөл өгөх

Хувийн мэдээллийг ашиглахад зөвшөөрөл өгөх

Та үүгээр Člověk v tísni, o.p.s.-д (Пипл ин нид) ("Хянагч")-д хувийн мэдээллээ ашиглахыг зөвшөөрч (имэйл хаяг) саналаа өгсөн.
Хянагч нь мэдээллийн товхимол эсвэл бусад мэдээллийн материалыг илгээх зорилгоор таны мэдээллийг ашиглана.
Хянагч тухайн вэб хуудсыг ажиллуулж, мэдээллийн товхимол эсвэл таны захиалж байгаа бусад мэдээллийн материалыг гаргаж байх үедээ энэ мэдээллийг ашиглаж байх болно.
Хувийн мэдээллийг хянагч ашигладаг; Хянагч хувийн мэдээллийг бусад этгээдэд дамжуулахгүй.

Таны эрх:

  • Хүссэн үедээ татгалзах (хэрэв зөвшөөрөл дээр үндэслэсэн бол), жишээлбэл, Хянагчид имейл эсвэл захидал илгээх хэлбэрээр,
  • Ямар хувийн мэдээллийг ашиглаж байгааг мэдэх,
  • Хувийн мэдээллийг хэрхэн ашиглахыг тайлбарлуулахыг хүсэх,
  • Хувийн мэдээлэл рүү хандаж, шинэчилж, засварлаж, хязгаарлах, эсвэл ашиглуулахгүй байх
  • Хувийн мэдээллээ устгуулахыг хүсэх,
  • хувийн мэдээллийг зохих ёсоор ашиглаж байгаад эргэлзэж байгаа тохиолдолд Хянагч эсвэл Хувийн мэдээллийг хамгаалах газар болн шүүхэд хандах.

Хянагчийн тухай мэдээлэл:

Прага хотын хотын шүүхийн сангийн бүртгэлд Хэсэг O, Баримт 119, ID No: 25755277 дугартай, Шафарикова 635/24, 120 00, Прага хаягтай Чловек в тисни гэх байгууллагын харилцах хаяг: marek.vozka@clovekvtisni.cz, Хувийн мэдээлэл хариуцах ажилтны имейл хаягr: dpo@clovekvtisni.cz