Албан бус салбарт КОВИД 19-ийн нөлөөлөл/ COVID-19: Impact on the Informal Sector

Хөгжлийн шийдэл/ Пипл ин Нийд Development Solutions / People in Need

Пипл ин Нийдийн дэмжлэгтэйгээр Хөгжлийн шийдэл ТББ нь албан бус салбарт бичил бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд КОВИД 19 цар тахлын нөлөө хэр хүнд тусч байгаа талаар 2020 оны 4 сарын 27-оос 5 сарын 1 хүртэл хугацаанд судалгаа хийв. Судалгааны зорилго нь хөгжлийн болон нийгмийн хамгааллын чиглэлийн төсөл хөтөлбөрүүд юунд анхаарч тусламж үзүүлэх хэрэгтэй, тэдний хүлээлт ямар байгаа талаар мэдээлэл цуглуулах байв.

Between April 27 and May 1 2020, Development Solutions NGO, with technical support from People In Need, conducted a survey of micro businesses operating in the informal sector on the impact of the novel coronavirus pandemic (2019-nCoV/Covid-19) on their operations. The goal was to capture data on needs and expectations with regard to the measures the development and social projects should take to assist them .

Download